Ophavsrettigheder og handelsvilkår

Vilkår

Pernille Kjærulff har udgivet tjenesten Lydfiler.

Vilkårene består af følgende hovedafsnit:

 • Din brug af Online session – lydfiler
 • Privatlivspolitik
 • Slutbrugerlicensaftale
 • Lovvalg og værneting
 • Automatisk fornyelse af abonnement

Din brug af Lydfiler

Lydfiler er et middel til selvhjælp. Lydfiler er en digital tjeneste, der kræver internetforbindelse for at kunne anvendes. Lydfilerne kan ikke downloades eller på anden vis kopieres. Dit login er personligt og må anvendes af alle personer i din husstand.

Det er dit eget ansvar, hvordan du bruger tjenesten Lydfiler og din egen risiko, hvordan din brug af Lydfiler påvirker dig. Lydfiler kan under ingen omstændigheder erstatte psykologisk, psykiatrisk eller anden professionel diagnosticering og/eller behandling af uddannede fagpersoner. Pernille Kjærulff kan derfor under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for følgerne af din brug af Lydfiler.

Ved at benytte tjenesten Lydfiler kan og vil du blive udsat for virkemidler, som potentielt kan frembringe meget stærke følelsesmæssige reaktioner og forandringer hos dig. Disse virkemidler omfatter eksempelvis (men ikke udelukkende) følgende:

A. Informerende sætninger, der kan fremkalde minder eller associationer, som Pernille Kjærulff ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig som bruger.

B. Sprogbrug, der kan aktivere følelser eller følelsesmæssige stemninger, som Pernille Kjærulff ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig som bruger.

Enhver følelse af ubehag, som du måtte opleve i forbindelse med din benyttelse af tjenesten Lydfiler, skal og bør føre til, at du ophører med at benytte tjenesten Lydfiler Hvis du efter at have benyttet Lydfiler oplever psykisk ubehag, herunder trang til at skade dig selv eller andre, skal du med det samme søge professionel hjælp hos en uddannet fagperson.

For personer, der er påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol, vil benyttelsen af tjenesten Lydfiler kunne være skadelig. Personer påvirket af alkohol eller/og euforiserende stoffer må derfor ikke anvende Lydfiler.

For personer, der lider eller har lidt af psykologiske lidelser (”Udsatte personer”), vil benyttelse af Lydfiler kunne være skadelig. Udsatte personer må derfor ikke anvende Lydfiler.

Udsatte personer er personer, der er eller har været indlagt på et somatisk eller psykiatrisk hospital, skadestue eller lignende som følge af en psykisk lidelse af enhver art.

Udsatte personer er også personer, der (a) er eller har været diagnosticeret med, eller (b) har modtaget eller modtager behandling for én eller flere af følgende lidelser eller lidelser, der kan sidestilles hermed, uden at dette har medført hospitalsindlæggelse: (i) Skizofreni, (ii) personlighedsspaltning (DID), (iii) borderline (grænsepsykose), (iv) psykose eller (v) Epilepsi.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er en Udsat person, skal du søge rådgivning hos en professionel fagperson, inden du begynder at benytte Lydfiler.

Privatlivspolitik

I forbindelse med din oprettelse af en konto hos Pernille Kjærulff vil vi indhente nogle oplysninger om dig. Det er afgørende for Pernille Kjærulff, at du føler dig tryg ved at bruge Lydfiler, og det er derfor vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger Pernille Kjærulff indhenter, samt hvad Pernille Kjærulff har ret til at gøre med dine oplysninger. Pernille Kjærulff har derfor udarbejdet nedenstående privatlivspolitik.

Oplysninger der indhentes og behandles:

Pernille Kjærulff indhenter og behandler a) personlige oplysninger, som du indtaster, når du opretter dig til brug af Lydfiler (det vil sige dit navn og din e-mail).

Pernille Kjærulff indhenter ikke oplysninger om race, etnicitet, politisk observans, religion, seksuelle præferencer, helbredsmæssige forhold eller filosofiske overbevisninger.

Hvis Pernille Kjærulff bliver opmærksom på, at indhentede oplysninger er fejlagtige eller misvisende, vil Pernille Kjærulff slette eller berigtige de pågældende oplysninger.

Formålet med indhentning og behandling af information:

Pernille Kjærulff’s formål med at indhente information er, at (i) kunne identificere dig som bruger (ii) kunne servicere dig som bruger bedst muligt (iii) beskytte Pernille Kjærulff’s rettigheder, samt (iv) markedsføre Lydfiler.

Dine rettigheder:

Som bruger af Lydfiler har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende lovgivning tilskriver dig, herunder har du ret til at (i) blive informeret om, hvilken oplysninger Pernille Kjærulff indhenter vedrørende dig og din brug af Lydfiler samt (ii) kræve at oplysninger, som Pernille Kjærulff har indhentet vedrørende dig, rettes eller slettes, hvis oplysningerne er mangelfulde eller forkerte.

Hvis du ikke længere ønsker, at Pernille Kjærulff skal kunne indhente oplysninger vedrørende dig, vil Pernille Kjærulff naturligvis acceptere dit ønske og ophøre med at indhente dine oplysninger. Tilsvarende vil Pernille Kjærulff, hvis du ønsker det, slette oplysninger, som Pernille Kjærulff har indhentet vedrørende dig.

Du har mulighed for at udnytte dine rettigheder ved at skrive til Pernille Kjærulff på følgende e-mailadresse: kontakt@pernillekjaerulff.dk

Det bemærkes, at din brug af Lydfiler er frivillig, og hvis du vælger at udnytte dine rettigheder vil Pernille Kjærulff muligvis ikke være i stand til eller ønske at lade dig fortsætte med at benytte Lydfiler.

Den dataansvarlige:

Pernille Kjærulff er ansvarlig for indhentning og behandling af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende dig, bedes du skrive til Pernille Kjærulff på følgende e-mailadresse: kontakt@pernillekjaerulff.dk

Pernille Kjærulff sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som Pernille Kjærulff indhenter og behandler.

Klager:

Udover muligheden for at klage direkte til Pernille Kjærulff via ovenstående e-mailadresse, er du også berettiget til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Slutbrugerlicensaftale

Lydfiler (“TJENESTEN”) ’s slutbrugerlicensaftale vedrørende Pernille Kjærulff’s Lydfiler (”AFTALEN”) er en bindende juridisk aftale mellem Dem (BRUGER) og Pernille Kjærulff (LICENSGIVER) vedrørende ovennævnte TJENESTE. Ved at oprette dig som BRUGER, accepterer du at blive bundet af vilkårene i AFTALEN. AFTALEN regulerer i fuldt omfang forholdet mellem dig(BRUGER) og Pernille Kjærulff (LICENSGIVER), og den afløser enhver forudgående aftale mellem jer, ligesom eventuelle forudsætninger, som ikke fremgår af aftalen, anses for bortfaldet.

Hvis du ikke kan acceptere vilkårene for AFTALEN, skal du undlade at tilmelde dig TJENESTEN.

TJENESTEN er omfattet af ophavsretslovgivning og internationale traktater såvel som af anden immaterialretlig lovgivning og traktater.

Licenstildeling

TJENESTEN gives i licens på følgende vilkår:

(a) Anvendelse
Pernille Kjærulff giver dig licens til at benytte TJENESTEN personligt (dog omfattende alle personer i din husstand) og til ikke-kommercielt brug.

Rettigheder og begrænsninger

(a) Ophavsretsoplysninger
Alle ophavsrettigheder tilhører Pernille Kjærulff

(b) Distribution
Det er ikke tilladt at distribuere TJENESTEN til tredjemand.

(c) Forbud mod at kopiere eller på anden måde overspille TJENESTEN.

(d) Udlejning
Det er ikke tilladt at udleje, lease eller udlåne TJENESTEN til tredjemand.

(e) Markedsføring over for tredjemand
TJENESTEN inklusive titler, figurer, logoer eller billeder må ikke markedsføres eller på anden måde distribueres med henblik på salg uden udtrykkeligt samtykke fra Pernille Kjærulff. Forbuddet omfatter tillige ”dynamic downloading” og ethvert andet system, der måtte være et forsøg på at omgå Pernille Kjærulff’s sædvanlige distributionskanaler.

(f) Supportydelser
Det er muligt, at Pernille Kjærulff vil levere supportydelser med relation til TJENESTEN. Enhver udvikling eller ekstra ydelse, der måtte blive leveret, skal anses for en del af TJENESTEN og omfattet af vilkår og betingelser for AFTALEN.

(g) Overholdelse af gældende ret
Gældende ret skal overholdes ved anvendelse af TJENESTEN.

Opsigelse

I tilfælde af misligholdelse af AFTALEN kan Pernille Kjærulff – uden præjudice for øvrige misligholdelsesbeføjelser – opsige denne til ophør straks. Du vil da automatisk blive slettet som bruger.

Ophavsret

Ejendomsretten, herunder ophavsrettigheder, over TJENESTEN tilhører Pernille Kjærulff. Enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt Pernille Kjærulff.

Garantifraskrivelse

Pernille Kjærulff giver ingen garantier vedrørende TJENESTEN. TJENESTEN er leveret ”som den er” uden udtrykkelige eller implicitte garantier af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende dens salgbarhed, krænkelse af tredjemandsrettigheder eller dens egnethed til et bestemt formål. Pernille Kjærulff indestår ikke og påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden eller fuldstændigheden af information, tekst, grafik, links eller andre emner indeholdt i TJENESTEN. Pernille Kjærulff indestår ikke for skader, der måtte være en følge af overførsel af computervira, ”orme”, ”time bombs”, ”logic bombs” eller andre computerprogrammer.

Pernille Kjærulff garanterer ikke for, at TJENESTEN kan anvendes til dens tiltænkte formål, hvis produkter/programmer tilhørende tredjemand, som TJENESTEN har grænseflader med, ændres, opdateres eller modificeres. Pernille Kjærulff giver ingen garantier overfor autoriserede brugere eller tredjemand.

I det omfang ovennævnte som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal bestemmelsen opretholdes i vides muligt omfang.

Ansvarsfraskrivelse

Pernille Kjærulff kan ikke gøres ansvarlig for noget tab (herunder, men ikke begrænset til, tabt profit, driftsforstyrrelser, tabt information eller indirekte tab i øvrigt), der er en følge af en autoriseret brugers benyttelse af eller manglende mulighed for at benytte TJENESTEN, hvilket gælder, selv om Pernille Kjærulff måtte være blevet orienteret om risikoen for sådanne tab. Såfremt ansvarsfraskrivelsen som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal Pernille Kjærulff’s ansvar for tab begrænses mest muligt i henhold til gældende ret.

Lovvalg og værneting

Ovenstående aftale med Pernille Kjærulff reguleres af dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole.

Automatisk fornyelse af abonnement

 • Abonnementsperioden er 1 måned. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned.
 • Betaling vil blive opkrævet fra din bankkonto ved bekræftelse af købet.
 • Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 – timer før udløbet af den nuværende periode
 • Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.
 • Du kan opsige dit abonnement under punktet “Din profil”
 • Du kan opsige dit abonnement ved at gøre følgende:
  • 1. Gå
  • 2. Find det abonnement, du vil opsige.
  • 3. Klik på Opsig abonnement.